نمایش 21–40 از 97 نتیجه

خرید گرافن عاملدار NH2. فروش گرافن آمین. قیمت گرافن آمینی.موجود نیست

Graphene

(Amine Graphene (NH2

(Made By Platonic Nanotech)

خرید کاربید بور. فروش پودر کاربید بور. قیمت کاربید بور.

Boron Carbide

Micro B4C

(made in Russia)

خخرید پودر بور. فروش پودر بور. قیمت پودر بور

Boron Powder

B

(Made In Germany)

خرید نانو کربنات کلسیم. فروش پودر کربنات کلسیم. قیمت نانو کربنات کلسیم

Calcium Carbonate

CaCO3

(Made By American Elements)

خرید کربن فعال. فروش پودر کربن اکتیو. قیمت کربن فعال

Nano Carbon

Activated

(Made By US-NANO)

خرید دوده. فروش پودر کربن بلک. قیمت کربن بلک

Nano Carbon

Black

(Made By US-NANO)

خرید فیبر کربن. فروش نانو فیبر کربن. قیمت نانو فیبر کربن.

Nano Carbon

Nanofiber

(Made By US-NANO)

خرید نانو لوله کربنی عاملدار. قیمت کربن نانوتیوب کربوکسیل. فروش کربن نانو تیوب کربوکسیل COOH

Carbon Nanotube

Multi Wall – COOH

(Made By US-NANO)

خرید نانو لوله کربنی چند دیواره. قیمت کربن نانوتیوب چند دیواره. فروش کربن نانوتیوب چند دیواره. multiwall carbon nanotube

Carbon Nanotube

Multi Wall

(Made By US-NANO)

خربن نانو تیوب آمینی. خرید نانو لوله کربنی آمین دار. قیمت کربن نانوتیوب NH2. فروش نانو لوله کربنی آمین دار

Carbon Nanotube 

Multi Wall – NH2

(Made By US-NANO)

خرید نانولوله کربنی هیدروکسیل. قیمت کربن نانوتیوب هیدروکسیل. فروش کربن نانو تیوب هیدروکسیل

Carbon Nanotube 

Multi Wall – OH

(Made By US-NANO)

خرید گرافن کربوکسیلی. قیمت گرافن کربوکسیلی. فروش گرافن COOHموجود نیست

Graphene

Carboxyl – COOH

(Made By Platonic Nanotech)

خرید نانو پودر اکسید سریم. فروش نانو ذرات اکسید سریوم. قیمت نانو اکسید سریوم.

Cerium Oxide

CeO2

(Made By US-NANO)

خرید پودر اکسید سریوم. فروش پودر اکسید سریم. قیمت اکسید سریم.

Cerium Oxide

Micro CeO2

(made in USA)

 

خرید محلول کیتوزان. فروش کلوئید کیتوسان. قیمت محلول کیتوسان.موجود نیست

Nano Chitosan

Colloid

(Made in Iran)

خرید نانو ذرات اکسید کروم. فروش نانو پودر اکسید کروم. قیمت نانو اکسید کروم.

Chromium Oxide

Cr2O3

(Made By US-NANO)

خرید پودر اکسید کروم سبز. فروش پودر اکسید کروم. قیمت اکسید کروم.

Chromium Oxide

Micro Cr2O3

(made in Italy)

خرید پودر Montmorillonite. قیمت نانو پودر مونت موریلونیت. فروش نانو رس مونت موریلونیت

Nano Clay

Montmorillonite

(Made By Sigma-Aldrich)

خرید نانو ذرات اکسید کبالت. فروش نانو پودر اکسید کبالت. قیمت پودر اکسید کبالت.

Cobalt Oxide

Co3O4

(Made By US-NANO)

خرید نانو ذرات اکسید مس. قیمت نانو اکسید مس. فروش نانو پودر اکسید مس.

Copper oxide

CuO

(Made By US-NANO)