کد تخفیف هایی که در زیر درج شده اند، بر اساس میزان سبد خرید مشتری تعریف شده اند.

کد تخفیف: d2456

درصد تخفیف: 4%

سبد خرید: از 500,000 تا 1000,000 تومان

کد تخفیف: d4647

درصد تخفیف: 5%

سبد خرید: از 1000,000 تا 1500,000 تومان

کد تخفیف: d2482

درصد تخفیف: 6%

سبد خرید: بالاتر از 1500,000 تومان

کد تخفیف هایی که در زیر درج شده اند، بر اساس میزان سبد خرید شما تعریف شده اند.

سبد خرید: از 500,000 تا 1000,000 تومان

درصد تخفیف: 4%

کد تخفیف: d2456

سبد خرید: از 1000,000 تا 1500,000 تومان

درصد تخفیف: 5%

کد تخفیف: d4647

سبد خرید: بالاتر از 1500,000 تومان

درصد تخفیف: 6%

کد تخفیف: d2482